DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC năm 2019 đã được kiểm toán của CTCP Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí / Công ty cổ phần xây lắp đường ống bể chứa Dầu Khí

TÊN CÔNG TY
CTCP Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí / Công ty cổ phần xây lắp đường ống bể chứa Dầu Khí

KỲ BÁO CÁO
2019

LOẠI BÁO CÁO
BCTC

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ