DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land

TÊN CÔNG TY
CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land

KỲ BÁO CÁO
2019

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Hợp nhất

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần