DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Mẹ năm 2020 đã được kiểm toán của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

TÊN CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

KỲ BÁO CÁO
2020

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Mẹ

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần