DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

TÊN CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

KỲ BÁO CÁO
2020

LOẠI BÁO CÁO
BCTC tổng hợp

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần