DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Trường Tiền (tên cũ CTCP May Phú Thành)

TÊN CÔNG TY
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Trường Tiền (tên cũ CTCP May Phú Thành)

KỲ BÁO CÁO
2020

LOẠI BÁO CÁO
BCTC tổng hợp

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến