DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Mẹ năm 2020 đã được kiểm toán của CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE Group)

TÊN CÔNG TY
CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE Group)

KỲ BÁO CÁO
2020

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Mẹ

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến