DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Đính chính BCTC Riêng năm 2018 đã được kiểm toán của CTCP ASA

TÊN CÔNG TY
CTCP ASA

KỲ BÁO CÁO
2018

LOẠI BÁO CÁO
Đính chính BCTC Riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến