DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Riêng năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

TÊN CÔNG TY
Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

KỲ BÁO CÁO
2018

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến