DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

TÊN CÔNG TY
Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến