DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Mẹ năm 2021 đã được kiểm toán của CTCP Vận tải Biển Bắc (CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông)

TÊN CÔNG TY
CTCP Vận tải Biển Bắc (CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông)

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Mẹ

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP)

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ