DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Đầu tư xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

TÊN CÔNG TY
Công Ty Cổ Phần Đầu tư xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần