DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Riêng năm 2021 đã được kiểm toán của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

TÊN CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ