DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Đính chính BCTC Tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán của CTCP Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí

TÊN CÔNG TY
CTCP Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
Đính chính BCTC Tổng hợp

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ