DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Mẹ năm 2021 đã được kiểm toán của CTCP Xây dựng và phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TÊN CÔNG TY
CTCP Xây dựng và phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Mẹ

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần