DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội (CTCP Xăng Dầu HFC)

TÊN CÔNG TY
Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội (CTCP Xăng Dầu HFC)

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Hợp nhất

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ