DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC Riêng năm 2019 đã được kiểm toán của CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU

TÊN CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU

KỲ BÁO CÁO
2019

LOẠI BÁO CÁO
BCTC Riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty kiểm toán không nằm trong danh sách

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến