DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Đính chính BCTC Tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4

TÊN CÔNG TY
Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4

KỲ BÁO CÁO
2020

LOẠI BÁO CÁO
Đính chính BCTC Tổng hợp

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ