DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm Hà Nội (Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm PVI)

TÊN CÔNG TY
Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm Hà Nội (Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm PVI)

KỲ BÁO CÁO
2022

LOẠI BÁO CÁO
BCTC riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (tên mới từ 18/7/2022: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam)

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần