DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán của CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

TÊN CÔNG TY
CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

KỲ BÁO CÁO
2022

LOẠI BÁO CÁO
BCTC tổng hợp

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần