DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Đính chính BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nước giải khát SANNA Khánh Hòa

TÊN CÔNG TY
Công ty Cổ phần Nước giải khát SANNA Khánh Hòa

KỲ BÁO CÁO
2022

LOẠI BÁO CÁO
Đính chính BCTC riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần