DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của CTCP Sản xuất - XNK Thanh Hà

TÊN CÔNG TY
CTCP Sản xuất - XNK Thanh Hà

KỲ BÁO CÁO
2022

LOẠI BÁO CÁO
BCTC hợp nhất

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ