DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Đính chính BCTC Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của CTCP Sản xuất - XNK Thanh Hà

TÊN CÔNG TY
CTCP Sản xuất - XNK Thanh Hà

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
Đính chính BCTC Hợp nhất

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ