DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Đính chính BCTC Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên

TÊN CÔNG TY
CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
Đính chính BCTC Hợp nhất

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ