DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Đính chính BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam

TÊN CÔNG TY
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
Đính chính BCTC hợp nhất

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ