DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Đính chính BCTC Tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang

TÊN CÔNG TY
Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
Đính chính BCTC Tổng hợp

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần, nhấn mạnh