DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Đính chính BCTC Hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

TÊN CÔNG TY
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

KỲ BÁO CÁO
2020

LOẠI BÁO CÁO
Đính chính BCTC Hợp nhất

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ