DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC riêng năm 2016 đã được kiểm toán của CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

TÊN CÔNG TY
CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

LOẠI CÔNG TY
Công ty đại chúng

LOẠI BÁO CÁO
BCTC riêng

KỲ BÁO CÁO
2016

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần