DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh

TÊN CÔNG TY
Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh

LOẠI CÔNG TY
Công ty đại chúng

LOẠI BÁO CÁO
BCTC hợp nhất

KỲ BÁO CÁO
2016

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần