DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

TÊN CÔNG TY
Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

KỲ BÁO CÁO
2017

LOẠI BÁO CÁO
BCTC hợp nhất

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần