DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC mẹ năm 2017 đã được kiểm toán của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

TÊN CÔNG TY
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

KỲ BÁO CÁO
2017

LOẠI BÁO CÁO
BCTC mẹ

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần