DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC riêng năm 2017 đã được kiểm toán của CTCP Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)

TÊN CÔNG TY
CTCP Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)

KỲ BÁO CÁO
2017

LOẠI BÁO CÁO
BCTC riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần