DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC riêng năm 2017 đã được kiểm toán của CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE

TÊN CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE

LOẠI CÔNG TY
Công ty đại chúng

LOẠI BÁO CÁO
BCTC riêng

KỲ BÁO CÁO
2017

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH KPMG

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ