DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Tổng Công Ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

TÊN CÔNG TY
Tổng Công Ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

LOẠI CÔNG TY
Công ty bảo hiểm

LOẠI BÁO CÁO
BCTC hợp nhất

KỲ BÁO CÁO
2018

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH KPMG

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần