DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

TÊN CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

KỲ BÁO CÁO
2018

LOẠI BÁO CÁO
BCTC hợp nhất

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ