DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC mẹ năm 2018 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX)

TÊN CÔNG TY
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX)

KỲ BÁO CÁO
2018

LOẠI BÁO CÁO
BCTC mẹ

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần, nhấn mạnh