DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC riêng năm 2018 đã được kiểm toán của TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN

TÊN CÔNG TY
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN

LOẠI CÔNG TY
Công ty đại chúng

LOẠI BÁO CÁO
BCTC riêng

KỲ BÁO CÁO
2018

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần, nhấn mạnh