DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC riêng năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

TÊN CÔNG TY
Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

LOẠI CÔNG TY
Công ty đại chúng

LOẠI BÁO CÁO
BCTC riêng

KỲ BÁO CÁO
2019

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến