DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC riêng năm 2019 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Việt An

TÊN CÔNG TY
Công Ty Cổ Phần Việt An

LOẠI CÔNG TY
Công ty đại chúng

LOẠI BÁO CÁO
BCTC riêng

KỲ BÁO CÁO
2019

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH PKF Việt Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến