DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán của CTCP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

TÊN CÔNG TY
CTCP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

LOẠI CÔNG TY
Công ty đại chúng

LOẠI BÁO CÁO
BCTC tổng hợp

KỲ BÁO CÁO
2019

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ