DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

TÊN CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

KỲ BÁO CÁO
2019

LOẠI BÁO CÁO
BCTC hợp nhất

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần