DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Intelli-Check-Mobilisa, Inc.

Intelli-Check - Mobilisa, Inc. is a leading technology company in developing and marketing wireless technology and identity systems for various applications including: mobile and handheld wireless devices for the government, military and commercial markets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Intelli-Check-Mobilisa, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
AMEX (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IDN

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Business Software & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology