DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Avon Rubber plc

Avon Rubber p.l.c. and changed its name to Avon Protection plc in July 2021. Avon Protection plc was founded in 1885 and is headquartered in Melksham, the United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Avon Rubber plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AVON

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Aerospace/Defense - Major Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
--