DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Barkby Group PLC

Barkby Group PLC is built on a history of entrepreneurship and business acumen, with a diverse portfolio of businesses within evolving markets. Barkby comprises three separate divisions: Life Sciences, Real Estate and Consumer & Hospitality. Life Sciences includes Cambridge Sleep Sciences, which has rights to the exclusive design and production of the ‘Sleephub’ device to improve and facilitate … More natural sleep, and Vivoplex, a digital health company aiming to transform fertility treatment with precision medicine.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Barkby Group PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BARK

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Lodging

LĨNH VỰC / SECTOR
--

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.