DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của BT Group plc

BT Group is a leading provider of communications solutions serving customers throughout the world.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
BT Group plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Telecom Services - Foreign

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology