DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Go-Ahead Group plc

The Go-Ahead Group plc. provides passenger transport services operating in the bus and rail services sectors in the United Kingdom. Its Bus segment provides regulated services in London; and deregulated services in the north east, Oxford, the south east, southern England, and Norfolk, as well as operates the United States school bus.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Go-Ahead Group plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GOG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Trucking

LĨNH VỰC / SECTOR
Services