DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của IP Group Plc

IP Group plc is a principal investment firm specializing in commercializing intellectual property. It seeks to invest in the life sciences and physical sciences sectors.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
IP Group Plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IPO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial