DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của National Express Group plc

National Express Group PLC provides mass passenger transport services in the United Kingdom, North America, and Spain. The company provides long distance, regional, and urban bus and coach services in Spain and in Marrakech, Morocco; stock and student transportation in the United States and Canada; and tram and airport transfer services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
National Express Group plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NEX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Railroads

LĨNH VỰC / SECTOR
Services