DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Cintas Corporation

Cintas Corporation provides corporate identity uniforms and related business services in North America, Latin America, Europe, and Asia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cintas Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CTAS

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Apparel Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services