DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Denny's Corporation

Denny's Corporation engages in the ownership and operation of a chain of family-style restaurants. The company operates traditional American-style food restaurants under the Denny's brand name.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Denny's Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DENN

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Restaurants

LĨNH VỰC / SECTOR
Services