DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Incyte Corporation

Incyte Corporation focuses on the discovery and development of proprietary small molecule drugs for hematologic and oncology indications, and inflammatory and autoimmune diseases.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Incyte Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
INCY

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare